Menighedsplejen

Messiaskirkens Menighedspleje er en juridisk selvstændig forening indenfor Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Foreningens formål er at varetage diakonale opgaver overfor primært sognets beboere – enkelpersoner såvel som grupper – samt at forestå sociale og kulturelle aktiviteter, som en markering af at kirken også er et sted, hvor vi tager os af hinanden.

Menighedsplejens arbejde finansieres af tilskud fra Maglegårds Sogns Kirkekasse, tilskud fra Lilli Zingels Fond, tildeling fra det offentlige, tildeling fra andre fonde, indtægter i form af arv og gaver, samt kollekter fra kirken.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges således:
3 medlemmer vælges af årsmødet for 2 år (2 vælges I lige år, 1 I ulige år)
2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer for 1 år ved den årlige konstituering.
Sognets præst(er) med mindst 50 % ansættelsesgrad er fødte medlem(mer) af bestyrelsen.

Bestyrelsen består pr. 31. marts 2019 af:

Formand: Mette Born Djurhuus (sognepræst)
Næstformand: Michael Henriques (valgt)
Kasserer: Kirsten Sørensen (valgt)
Else Secher
(valgt)
Magnus Galbo Jacobsen (menighedsrådsmedlem)
Mette Gylche (menighedsrådsmedlem)
Kirsten Magnussen (suppleant)
Satu Transø
(suppleant)
Torben E. Lund (revisor)
Finn Magnussen (revisorsuppleant)

Referat af Menighedens Årsmøde 31. marts 2019

Præsternes beretning 2019

Organistens beretning 2019

Generalforsamling for Menighedsplejen i Maglegårds Sogn 15. marts 2020

 

Arrangementet er aflyst

Maglegårds Sogns Menighedspleje afholder sin årlige generalforsamling Søndag den 15. marts kl. 12.00 i kirken

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

4. Budget for indeværende regnskabsår

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i lige år)

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor (i lige år)

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

 Indkomne forslag sendes til formand for menighedsplejen, Mette Born Djurhuus på MBDJ@km.dk

Ophavsret: